1 June 2012

Oğuz Kaan'ın Duası

Oğuz Kaan'ın Duası

Ulu Tanrı, Güzel Tanrı
Türkü Türk yurtlarını koru

Düşman şerrinden sakla ! TÜRK`ü yiğitlikte daim et !
TÜRK`ü erlik davasıyla yaşat !
TÜRK`ü gerçekçi yap ! TÜRK`ün gönlüne herşeyden , hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK`lük sevgisini koy !
TÜRK`ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar !
Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK`e zevk ve rahat verme !
Bilakis zahmete kavuştur ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir
olsun ! Bu sayede TÜRK'e yüksek çalışma kudreti verirsin !
TÜRK`ü faal, cevval edersin. TÜRK`e değişmez bir seciye ver !
Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün !
Ulu Tanrı, milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu,
yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve
zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK`e bunları ver ! TÜRK`ten
hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK`e benlik, hem de yüksek
bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK`ü
muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile
ayaklanmasın ! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı
olsun ! TÜRK`ü her milletten cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla
unutmasın !
Ulu Tanrı namuzsuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi !
Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et ! TÜRK herşeyi mukayese etsin !
Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde
dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi olsun ! Dönek TÜRK yaratma !
TÜRK`leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın !
Kimsenin tatlı diline kanmasın ! Kimseye emniyet olmasın ! Çalışma
zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK`ü çalışkan et !

TÜRK`ün ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele
elbirliği ile çalışmayı adet etsin ! Tembel TÜRK`ü hemen öldür !
TÜRK`e her milletinkinden üstün zeka ver ! Zeka ve çalışma ; ikisi
bir arada olunca TÜRK`ün önünde durulmaz ! Milli büyüklüğün tek
şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve
sebat lazım olduğundan TÜRK`leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl !
TANRI , TÜRK`leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel
ruhları birleşsin ! Onları tek bir kültür altında birleştir !
TÜRK`ü töresine sadık kıl, Tanrı ! TÜRK budunu : Biliniz
ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir
hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı
ve saklasın !

Ulu Tanrı Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey
söylemek vazife yapmak değildir.
Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın
vazife olduğunu beyinlere sok !
Güzel Tanrı, sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK`ü dalkavukluktan
kurtar
! Dalkavukluk ve benzeri vasıtalara zengin olmaktan koru !
TÜRK`e haksız para para kazanma hırsı verme ! Dalkavukları yok et !
Aman Tanrı TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel muhafaza et ! TÜRK
toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin !
Sen TÜRK`e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver ! TÜRK yurdunda
yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın !

Dünyayı yaratan Yüce Tanrı TÜRK`e insaniyetten evvel kendi milletini düşündür. İnsanların
insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır.
İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin
altında canavarlar yaşar.
İnsaniyeti gören olmadı. TANRI , TÜRK`e
sağlam, kalıcı irade ver ! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü  gayretini arttır !
Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti
ve mesuliyet duygusu ver ! Mesuliyeti TÜRK insanından  eksik etme ! En
büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK`e öğret !
Tanrı TÜRKÇE konuşulan, TÜRK`e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar
TÜRK`ün hükmü altında bırak !
Yüce Allah Türkü korusun.

Bilge Oğuz Kağan